علت برتری حجاب در چادر چیست؟

خانم ها باید تمامی بدن خود را غیر از گردی صورت و دست ها تا مچ از نامحرم بپوشانند . (خواه پوشش چادر باشد خواه غیر از آن) .
به گزارش ایونا ، در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود دارد و یکی از این آیات ، آیه 59 سوره احزاب است که برخی مفسران از آن ، معنای پوشش در چادر را برداشت کرده اند .
" یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و النساء المومنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین و کان الله غفورا رحیما "
 " ای پیامبر ، به زنان و دخترانت و نیز به زنان مومنین بگو خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند ، و خداوند بخشنده مهربان است ".
بعضی از مفسران ، جلباب را پوششی فراگیر معنا کرده اند که از بالای سر تا پایین را می پوشاند و چیزی در حد و اندازه چادر است .
در سوره نور آیه 31 نیز مفسلا در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرمان سخن به میان آمده است .
 بر این اساس می توان گفت : قرآن از چادر یا چیزی مانند آنکه تمام بدن را بپوشاند سخن گفته است .

 علاوه بر مستندات شرع ، عقل نیز بر برتر بودن چادر حکم می کند چون اندام بدن با چادر بهتر محفوظ می ماند .
  به همین خاطر فقها به برتر بودن چادر برای حفظ حجاب حکم کرده اند ، نه اینکه حجاب منحصر در چادر باشد .