چرا با اینکه اسلام رنگ مشکی را مکروه می داند، پوشش خانم ها مشکی است؟

سوره نور حداقلی از حجاب را بیان کرد و در سوره احزاب بحثی حداکثری. در آنجا بحثی از جلباب هست که ما نمی گوییم که همین چادر امروزی است اما شبیه این است. در همان آیه می فرماید ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین.  یعنی این بهتراست به خاطر اینکه به عفت شناخته شوند.

نکته بعدی، فلایؤذین است. هرچه توسعه در زمینه حجاب و عفاف مطرح می شود و بیشتر می شود، ضریب امنیت زنان و جلوگیری از تعرض دیگران بیشتر می شود. در مدینه هم، اخباری رسیده است که زنان، طوری می رفته اند که انگار روی سرشان کلاغی بوده است. یعنی درواقع اینها را انتخاب کرده بودند نه اینکه اسلام گفته باشد. باتوجه به این حالت زنان مدینه در زمان پیامبراکرم(ص)، اگر رنگ مشکی برای حجاب، مانعی و حتی کراهتی وجود داشت حتما پیامبراکرم(ص) بیان می فرمود حال آنکه چنین اتفاقی نیفتاده است.

ما روایاتی داریم مبنی بر کراهت لباس مشکی، آن را چگونه توجیه می کنید؟

ما روایاتی داریم درمورد کراهت لباس مشکی، مانند اینکه در روایاتی داریم که پیامبراکرم(ص) از لباس های مشکی منع می کردند. برخی ائمه هم به دلیل اینکه لباس مشکی، لباس دشمنان بوده است، منع می کرده اند. این روایات به قول صاحب جواهر، از جهت سندی ضعیف هستند.

ممکن است برخی ها استدلال کنند که درست است که اینها از جهت سندی، ضعیف هستند، اما زیاد هستند. پیامبراکرم(ص) در همه لباس ها غیر از سه چیز از رنگ مشکی منع کرده اند: کفش، عمامه،عبا. عبای مردان معادل همان چادر زنان است که حکم کراهت از آن برداشته شده است. این روایات باعث می شود که کراهت چادر مشکی اعلام نشود و فتوایی غیر از آن اعلام شود.

آنچه که از رهبری و آیت الله تبریزی نقل است این است که کراهتی ندارد و برخی مراجع تقلید دیگر نه تنها آن را مکروه نمی دانند بلکه مستحب نیز می دانند.

ما این بحث را درمورد حج نیز داریم، برای مردان فقط رنگ سفید باید باشد اما برای زنان مجوز نیز داده شده که با رنگ های دیگری هم می توانند به مناسک حج بپردازند.