جدول معرفی انواع چادرهای مشکی ارائه شده در فروشگاه

نام چادر

جنس پارچه

جلوی چادر

کش

توضیحات

چادر حسنا(کمری،قجری)

کریستال

بسته با بند

دارد

2تیکه و دارای کمربند.به راحتی لیز نمیخورد.ظاهری شبیه چادر ساده دارد.همیشه مرتب است.

چادر ساده(سنتی)

حریر اسود+ کن کن

جلو باز

ندارد

بدون زیپ و دکمه.بدون آستین و راحت

چادر ملی

حریر اسود

بسته با دکمه

دارد

مناسب جهت دانش آموزان و کارمندان.دارای آستین جهت حمل کیف یا گرفتن بچه

چدر جلابیب

کرپ+کریستال اعلاء

بسته با زیپ

دارد

پوشش کامل بدن بدون استفاده از مانتو.دارای زیپ آستین.بدون نیاز به ساق دست.دارای جیب مخفی.دارای بندینک سرآستین جهت حفظ کامل پوشش مچ ها.دارای شبه مقنعه و مقنعه سرخود

چادر دانشجویی

حریر اسود

بسته با زیپ

دارد

مناسب جهت حمل کیف یا گرفتن بچه

چادر دانشجویی

کن کن

جلو باز

دارد

بدون زیپ و دکمه.پوشش مناسب و راحت

چادر لبنانی حریر

حریر اسود

بسته با زیپ

ندارد

پوشش کامل بدن.دارای آستین جهت حمل کیف یا گرفتن بچه

چادر لبنانی کن کن

کن کن

بسته با زیپ

دارد

پوشش کامل بدن.دارای آستین جهت حمل کیف یا گرفتن بچه

چادر عربی آستین دار(اماراتی)

حریر اسود

جلو باز

ندارد

پوشش کامل بدن.بدون زیپ و دکمه.دارای آستین و راحت

چادر عربی اصیل(جده)

حریر اسود+ کن کن

جلو باز

ندارد

گشاد و راحت.بدون زیپ و دکمه.دارای آستین راحت